Fai a túa reserva ó mellor prezo.
 

Política de privacidade

Obxectivo

Mediante esta política de privacidade, O Curro Bed & Food S.L. quere comunicar aos usuarios do seu sitio web a política de protección de datos de carácter persoal que leva a cabo.

Tratamento de datos de carácter persoal
O destinatario dos devanditos datos será O Curro Bed & Food S.L.. A identidade proporciónase de forma expresa no formulario empregado para a recompilación da información enviada. O Curro Bed & Food S.L., ben sexa a través dos formularios ben sexa a través de comunicacións por correo electrónico, recolle e trata os datos de carácter persoal coas finalidades indicadas a continuación:
Nos formularios de recollida de datos identificaranse, de forma clara e evidente para o usuario, aqueles campos e preguntas cuxa resposta é obrigatoria. A tramitación e xestión da solicitude de información, precontrato ou contrato realizada polo usuario a través deste sitio, teléfono ou do correo electrónico. A xestión e control dos servizos ofertados ofrecidos a través da páxina Web. O envío de información sobre servizos e produtos de O Curro Bed & Food S.L.e do grupo de filiais, cuxa contratación puidese ser do interese do usuario. Consentimento do usuario. Coa confirmación de envío dos datos de carácter persoal, o usuario consente expresamente o tratamento destes por parte de O Curro Bed & Food S.L. e/ou as súas filiais á cal solicita o servizo ou relación para a que se solicitan estes.

Recollida e calidade dos datos

O cliente comprométese a informar previamente, as persoas das cales facilita os datos persoais, do contido da presente política de protección de datos de carácter persoal, facilitando a estes, se fose necesario, copia imprimida desta. O interesado declara ser maior de idade e ter capacidade abondo para a contratación ou para o tratamento dos datos de que se trate. O Curro Bed & Food S.L.estará exenta de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito. En cumprimento do principio de calidade dos datos persoais, expresado no artigo 4 da LOPD, o usuario comprométese a facilitar datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, de forma que respondan con veracidade á situación deste. Cando os datos facilitados polo cliente sexan falsos, incompletos, non actualizados ou inexactos, este será responsable de calquera prexuízo, directo ou indirecto, material ou inmaterial,
que por causa diso se puidese ocasionar a un terceiro ou a O Curro Bed & Food S.L. e as súas filiais coas que mantivese unha relación que implique os devanditos datos. Estas últimas resérvase o dereito a extinguir os servizos proporcionados ao cliente, así como calquera relación contractual pactada, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito. Dereitos do usuario (acceso, rectificación, cancelación e oposición). O Curro Bed & Food S.L. informa ao usuario e/ou ao afectado dos datos, que pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
que lle recoñece a LOPD, de forma gratuíta e nos termos establecidos pola lexislación vixente para o efecto, dirixíndose ao Responsable do ficheiro a quen facilitou os datos. Para iso pode poñerse en contacto con este mediante escrito á dirección seguinte: O Curro Bed & Food S.L., Altamira, 18 -15704, Santiago de Compostela, A Coruña.

Responsables dos ficheiros

Os Responsables dos ficheiros comprométense a tratar os datos de carácter persoal proporcionados polo cliente con total confidencialidade e respectando as medidas técnicas e organizativas requiridas pola LOPD e polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Co mesmo ánimo, e na súa calidade de propietaria e responsable dos ficheiros,
O Curro Bed & Food S.L. ou as súas filiais, en cumprimento do artigo 26 da mencionada lei e conforme ás directrices do Rexistro Xeral de Datos Persoais da Axencia Española de Protección de Datos, inscribiron neste último os mencionados ficheiros correspondentes a cada unha delas, os cales contan co correspondente código de inscrición asignado polo devandito organismo.

Actualización da política

A presente política poderá ser modificada por causa de cambios nos requisitos establecidos pola lexislación vixente en cada momento, por decisións xudiciais e cambios xurisprudenciais, así como por cambios na actuación e estratexia empresarial de O Curro Bed & Food S.L.e as súas filiais. A publicación, e acceso por parte dos usuarios, será realizada a través deste mesmo sitio, entendéndose que as relacións establecidas con estes con anterioridade ao cambio se rexerán polas normas previstas no momento en que se accedeu ao sitio Web para o seu establecemento.