Fai a túa reserva ó mellor prezo.
hotel pazo de altamira | aviso legal | hotel pazo de altamira
236
page-template-default,page,page-id-236,cookies-not-set,,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Aviso Legal

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico O Curro Bed & Food S.L. en calidade de titular da Website www.pazodealtamira.com procede a comunicar os datos identificativos
esixidos pola referida norma:
– Denominación social: O Curro Bed & Food S.L.
– Dirección de correo electrónico: [email protected] .
– Domicilio social: Altamira, 18 – 15704, Santiago de Compostela, A Coruña.
A presente información conforma e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome de dominio: pazodealtamira.com asumen e comprométense a respectar.

Definicións

“Páxina“, dominio: pazodealtamira.com que se pon a disposición dos Usuarios de Internet.
“Usuario“, persoa física ou xurídica que utiliza ou navega pola Páxina. ”Contido“, son as páxinas que conforman a totalidade do dominio: www.pazodealtamira.com, as cales conforman a información e os servizos que O Curro Bed & Food S.L. pon a disposición dos Usuarios de Internet.
Nelas contéñense as mensaxes, textos, fotografías, gráficos, iconas, logos, tecnoloxía, links, texturas, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, gravacións, software, aspecto, deseño gráfico e códigos fonte e, en xeral, calquera clase de material contido na Páxina. ”Web“, palabra técnica que describe o sistema de acceso á información vía Internet, que se configura por medio de páxinas confeccionadas con linguaxe HTML ou similar, e mecanismos de programación tales como java, javascript, PHP, ou outros, etc… Nestas páxinas deseñadas e publicadas baixo un nome de dominio Internet son o resultado da información que o titular pon a disposición dos Usuarios de Internet. ”Hiperenlace“, técnica pola cal un Usuario pode navegar por diferentes páxinas da WEB, ou por Internet, cun simple click sobre o texto, icona, botón ou indicativo que contén o enlace. ”Cookies“, medio técnico para a “trazabilidade” e seguimento da navegación nos sitios WEB Son pequenos ficheiros de texto que se escribe no ordenador do Usuario. Este método ten implicacións sobre a privacidade, polo que O Curro Bed & Food S.L. avisará oportuna e fehacientemente da súa utilización no momento en que se implanten na Páxina.

Condicións de uso

A simple e mera utilización da Páxina outorga a condición de Usuario da Páxina, ben sexa comparece física ou xurídica, e obrigatoriamente implica a aceptación completa, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso Legal. Se o Usuario non estivese conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, absterase de utilizar a Páxina.
Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións polo que a versión publicada por O Curro Bed & Food S.L. pode ser diferente en cada momento en que o Usuario acceda ao Portal.
Polo tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións en que acceda á Páxina. A través da Páxina, O Curro Bed & Food S.L.facilita aos Usuarios o acceso e a utilización de diversos Contidos publicados por medio de Internet por O Curro Bed & Food S.L.ou por terceiros autorizados. O Usuario esta obrigado e comprométese a utilizar a Páxina e os Contidos de conformidade coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso ou instrucións postos no seu coñecemento, ben sexa por medio deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que conforman a Páxina, así como coas normas de convivencia, a moral e bos costumes xeralmente aceptados.
Para tal efecto, o Usuario obrígase e compromete a non utilizar calquera dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos Contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por O Curro Bed & Food S.L., doutros Usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software). O Usuario obrígase ao comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros calquera clase de material contido na Páxina, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, enlaces, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivese acceso na súa condición de Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña carácter limitativo.
Así mesmo, de conformidade con todo iso, o Usuario non poderá: Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar pública mente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización escrita e explícita de O Curro Bed & Food S.L., que é titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legal mente permitido. Suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o “copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos de O Curro Bed & Food S.L. ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento.
O Usuario deberá absterse de obter e mesmo de intentar obter os Contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxesen á súa disposición para este efecto ou se indicase a este efecto nas páxinas web onde se encontren os Contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet para este efecto sempre que non entrañen
un risco de dano ou inutilización da Páxina, e/ou dos Contidos.

Propiedade intelectual

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade de O Curro Bed & Food S.L. ou, se é o caso, de terceiros que autorizaron o seu uso, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos atribúa ao Usuario dereito ningún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos, e sen que poidan
entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos Contidos. De igual modo os Contidos son propiedade intelectual de O Curro Bed & Food S.L., ou de terceiros no seu caso, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade de O Curro Bed & Food S.L. ou de terceiros que autorizaron o seu uso a O Curro Bed & Food S.L., e é a estes aos cales corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación destes en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, e non entende cedidos nin se autoriza a súa utilización, en ningún caso, aos usuarios da Páxina salvo que se obteñan os devanditos dereitos por escrito do lexítimo titular destes.
A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de O Curro Bed & Food S.L.ou de terceiros incluídos na Páxina que cedesen contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas Hiperenlaces. Aquelas persoas que se propoñan establecer hiperenlaces entre a súa páxina Web e a Páxina deberán observar e cumprir as condicións seguintes:
Non será necesaria autorización previa cando o Hiperenlace permita únicamente o acceso á páxina de inicio, pero non poderá reproducila de ningunha forma. Calquera outra forma de Hiperenlace requirirá a autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de O Curro Bed & Food S.L.. Restrínxese o hiperenlace a páxinas que conteñan temas, nomes, materiais, ou información inapropiados, profanos, difamatorios, ilegais, obscenos, indecentes ou ilícitos, nin materiais ou información que violen calquera dereito de propiedade intelectual, dereitos de privacidade ou publicidade pertinentes.
Non se crearán “marcos” (“frames“) coas páxinas Web nin sobre as páxinas Web de O Curro Bed & Food S.L.. Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas, ou ofensivas sobre O Curro Bed & Food S.L., os seus directivos, os seus empregados ou colaboradores, ou das persoas que se relacionen na Páxina por calquera motivo, ou dos Usuarios das Páxina, ou dos Contidos subministrados. Non se declarará nin se dará a entender que O Curro Bed & Food S.L. autorizou o Hiperenlace ou que supervisou ou asumido de calquera forma os Contidos ofrecidos ou postos a disposición da páxina Web na que se establece o Hiperenlace. A páxina Web na que se estableza o Hiperenlace só poderá conter o estritamente necesario para identificar o destino do Hiperenlace. A páxina Web na que se estableza o Hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios ou que vulneren a calquera dereitos de terceiros.

Dispoñibilidade da páxina

O Curro Bed & Food S.L. non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á Páxina, aos seus Contidos, nin que este se encontren actualizados, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, se é o caso, evitalos, emendalos ou actualizalos. Por conseguinte, O Curro Bed & Food S.L. non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo durante a prestación deste ou con carácter previo. O Curro Bed & Food S.L. exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios tiveren podido atribuír á Páxina e aos Contidos. A función dos Hiperenlaces que aparecen nesta Web é exclusivamente a de informar o usuario acerca da existencia doutras Web que conteñen información sobre a materia. Os devanditos Hiperenlaces non constitúen suxestión nin recomendación ningunha. O Curro Bed & Food S.L. non se fai responsable dos contidos das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos Hiperenlaces nin do resultado dos devanditos enlaces, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nestes que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados o usuario por este motivo.
O acceso á Páxina non implica a obriga por parte de O Curro Bed & Food S.L.de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños, polo tanto, O Curro Bed & Food S.L. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo da Páxina, nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados neste, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas deste.

Calidade da páxina

Dado o ámbito dinámico e cambiante da información e servizos que se subministran por medio da Páxina, O Curro Bed & Food S.L. realiza o seu maior esforzo por garantir a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos. A información contida nas páxinas que compoñen esta web ponse a disposición dos interesados con carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario.

Limitacións

O Curro Bed & Food S.L. exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar baseado nesta información cando esta sexa correcta, así como polas posibles incidencias alleas a O Curro Bed & Food S.L. A información está sometida a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

Notificacións

Todas as notificacións e comunicacións realizadas polas partes serán válidas de conformidade cos medios admitidos en Dereito. As relativas á presente Páxina consideraranse eficaces, para todos os efectos, se se realizan a través da propia Páxina.

Dispoñibilidade

A prestación do servizo da Páxina e dos Contidos ten, en principio, duración indefinida. O Curro Bed & Food S.L., non obstante e sen prexuízo dos dereitos contractualmente asumidos, queda autorizada para dar por rematada ou suspender a prestación do servizo da Páxina e/ou de calquera dos Contidos en calquera momento. Cando iso sexa razoablemente posible, O Curro Bed & Food S.L. advertirá previamente a terminación ou suspensión da Páxina.

Xurisdición

Para cantas cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todos as partes intervinientes sométense aos Xuíces e Tribunais da Santiago de Compostela, renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. En caso de contratación con consumidores, a competencia xudicial rexerase pola normativa que resulte de aplicación.
O Aviso Legal réxese pola lei española. Reservados todos os dereitos de autor polas leis e tratados internacionais de propiedade intelectual. Queda expresamente prohibida a súa copia, reprodución ou difusión, total ou parcial, por calquera medio.